Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

N.T.S.O Parmaksız "Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik" ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız “Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik” ile ilgili açıklamalarda bulundu.

N.T.S.O Parmaksız "Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik" ile ilgili açıklamalarda bulundu.
12 Ekim 2021 - 13:49
Parmaksız açıklamasında; “14 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Kuyum
Ticareti Hakkında Yönetmelik ile üyelerimize 31.12.2021 tarihine kadar Ticaret İl
Müdürlüğü’nden yetki belgesi alma zorunluluğu getirildi. Yetki belgesi alınabilmesi
şartlarından biri de; kuyumcunun(şirketlerde ortak/yetkilisi) veya kuyum işletmesinin tam
zamanlı çalışan en az bir personelinin ilgili ustalık belgesine sahip olması. Dolayısı ile gerekli
şartların sağlanmasında ivedilikle hareket edilmesi gerekmekte. Bu kapsamda Nevşehir
Valiliğimiz öncülüğünde İl Mili Eğitim Müdürlüğümüz, Mesleki Eğitim Merkezi ve Ticaret İl
Müdürlüğümüz ile koordinasyon içinde çalışmaktayız. Kuyumculuk sektöründe faaliyet
gösteren üyelerimizin Odamızca hazırlanan bilgi notu ışığında hareket etmelerini talep
ederim.” Dedi.

BİLGİ NOTU

14 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “KUYUM TİCARETİ
HAKKINDA YÖNETMELİK” 6. Maddesinde
“Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar
MADDE 6 – (1) Kuyum işletmesine yetki belgesi verilebilmesi için;
a) Meslek odasına kayıtlı olunması,
b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması ve yetki belgesi başvuru tarihi itibarıyla
vergi dairesine vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,
c) Meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında kuyum ticareti faaliyetinin
bulunması,
ç) Kuyumcunun veya kuyum işletmesinin tam zamanlı çalışan en az bir personelinin ilgili
ustalık belgesine sahip olması,
d) Kuyumcuların;
1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,
2) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu
hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,
3) Kasten işlenen suçlardan dolayı toplam beş yıldan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş
veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve
devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı,

kaçakçılık, haksız mal edinme, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçlarından
hüküm giymemiş veya ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması gerekir.
(2) Kuyumcuların, ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının kuyumculuk faaliyetleriyle
ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından
mezun olmaları durumunda birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen ustalık belgesi şartı
aranmaz. Ustalık belgesi şartından muafiyet sağlayan alanlar Bakanlıkça belirlenerek internet
sitesinde ilan edilir.
(3) Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin
usul ve esasları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir.”
Hükümleri yer almaktadır.
Yetki belgesi için istenilen şartlardan “Kuyumcunun veya kuyum işletmesinin tam zamanlı
çalışan en az bir personelinin ilgili ustalık belgesine sahip olması” ile ilgili olarak Odamıza
kayıtlı;
- Gerçek kişi kuyum işletme sahiplerinin kendileri ve/veya tam zamanlı en az bir
çalışanının ustalık belgesine sahip olması,
- Tüzel kişi(şirket) işletmelerde ise ortağı, yetkilisi ve/veya tam zamanlı en az bir
çalışanının ustalık belgesine sahip olması gerekmektedir.
Ustalık belgesi bulunmayan gerçek ve tüzel kişi üyelerimizden faaliyetlerinin ustalık belgesi
kapsamına alınma tarihlerine göre;
-Takı İmalatı 22.07.1989
-Vitrin Kuyumculuğu 26.01.1995
-Değerli ve Yarı Değerli Taş İşlemeciliği 25.10.2020
tarihlerinden önce bahsi geçen yönetmelik kapsamında faaliyet göstermek kaydı ile en az iki
yıl kaydı olanlara KALFALIK BELGESİ, en az 5 yıl kayıtlı olanlara ise USTALIK BELGESİ
doğrudan düzenlenebilecektir. Bu kapsamda; Doğrudan Belge Düzenlenmesi için
üyelerimizin;
- İmzalı Başvuru Dilekçesi (HES kodu yazılması zorunludur.)
- Öğrenim Belgesi aslı veya onaylı örneği ile bir adet fotokopisi
- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
- Bir adet biometrik fotoğraf
- Meslek Odasından alınan belgeler(2 veya 5 yıl şartını sağladığını gösterir Oda
Kayıt/Faaliyet Belgesi, Ortaklık Teyit Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi vb.) ile EN
GEÇ 27 EKİM 2021 ÇARŞAMBA günü mesai bitimine kadar Nevşehir Mesleki
Eğitim Merkezine belirtilen belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerinde
eksiklik olmayan ve mevzuatta sayılan şartlara haiz üyelerimize ARALIK 2021
içerisinde ustalık belgeleri Mesleki Eğitim Merkezi tarafından tanzim edilerek teslim
edilecektir.

Gerçek ve tüzel kişi üyelerimizin tam zamanlı çalışanlarının kalfalık veya ustalık belgesi
müracaatları ise sigorta hizmet dökümleri ve MYK belgeleri doğrultusunda Mesleki Eğitim
Merkezi tarafından belgelendirilecektir.
Kuyumcuların, ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının kuyumculuk faaliyetleriyle
ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından
mezun olmaları durumunda ustalık belgesi şartı aranmayacaktır.
Bu haber 2219 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum